Η προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών  και σχολών πληροφορικής που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς όπως αυτοί των ΤΠΕ, της Ποιότητας και των Τεχνικών Έργων.

Ο Βασικός Στόχος του Έργου θα επιτευχθεί, με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων, σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς όπως αυτοί των ΤΠΕ, της Ποιότητας και των Τεχνικών Έργων.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένης κατάρτισης πιστοποίησης και συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας.

1.Αντικείμενο της Ενέργειας 1 του Έργου, Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η παροχή υπηρεσιών :

  • Υποδοχής – καταγραφής των ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών σκοπιμότητα ενέργειας 

Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο των αρχική υποδοχή και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεών τους, και τη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σε αυτές.

  • Προσωπικού και επαγγελματικού απολογισμού

Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον/την ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 

  • Προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν) ένταξη του στην οικονομική ζωή.

  • Ανάπτυξης και επεξεργασίας του ατομικού σχεδίου δράσης

Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό - και ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων - το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

2.Αντικείμενο της Ενέργειας 2 του Έργου, Επαγγελματική κατάρτιση & Πιστοποίηση είναι η παροχή υπηρεσιών :

Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών  και σχολών πληροφορικής που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται κατά προτεραιότητα από φθίνοντες κλάδους της οικονομίας, θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς όπως αυτοί των ΤΠΕ, της Ποιότητας και των Τεχνικών Έργων.

3. Αντικείμενο της Ενέργειας 3 του Έργου, είναι η Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται µέσω ατοµικών συνεδριών. Στόχος των συνεδριών αυτών, αποτελεί η υποστήριξη των ωφελούμενων ώστε να µπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια.

Πρόκειται για συμβουλευτική της οποίας η διάρκεια διαφοροποιείται αναλόγως µε I. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων, II. τις επαγγελµατικές απαιτήσεις των ειδικοτήτων και των παραγωγικών τοµέων που άπτονται της επιχειρηματικής στόχευσης / ενδιαφέροντος, III. τον βαθµό καινοτομίας της επιχειρηματικής ιδέας.

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής παρέχονται πριν την έναρξη (pre-start) όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες coaching που παρέχονται πριν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (pre-start) έχουν στόχο να καταστήσουν τους λήπτες των σχετικών υπηρεσιών ικανούς να αποσαφηνίσουν και να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Οι   εξειδικευμένες   υπηρεσίες    pre-start    coaching   συνδέονται   µε   την Εξειδικευμένη    συμβουλευτική επιχειρηματικότητας του  Σχεδίου.

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ->