Η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Ηλικία κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων συμμετοχής
  • Ανεργία - Μακροχρόνια ανεργία
  • Ύψος ατομικού η οικογενειακού Εισοδήματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης των δυνητικά ωφελουμένων, με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1

ΗΛΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30)

 

ΗΛΙΚΙΑ 18-24 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ ΤΩΝ 50

30

ΗΛΙΚΙΑ 25-49 ΕΤΩΝ

0

2

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ

(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30)

 

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

12

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ

1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ

30

3

ΑΤΟΜΙΚΟ Η’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30)

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0-3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€

30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501-5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€

20

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001-8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10001- 16000€

10

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001- 26000€

5

Η μέγιστη μοριοδότηση για ενα ωφελούμενο είναι τα 90 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό μηνών ανεργίας. Αν προκύπτει πάλι ισοβαθμία προηγείται ο ωφελούμενος με το χαμηλότερο κατ’ απόλυτο νούμερο εισοδήματος. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, τότε προηγείται ο υποψήφιος µε την μεταγενέστερη ημερομηνία γεννήσεως. 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ->