Κάθε ωφελούμενος άνεργος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελουμένων. Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από τον ΣΕΠΒΕ. Σ’ αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες του Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη "επιτυχών" ή "άκυρος". Άκυρη θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή οι αιτούντες δεν προσκομίσουν εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση τους. 

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με τη χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ->