Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών  και σχολών πληροφορικής που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται κατά προτεραιότητα από φθίνοντες κλάδους της οικονομίας, θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς όπως αυτοί των ΤΠΕ, της Ποιότητας και των Τεχνικών Έργων.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 1. Εκτίμηση  ακινήτων – μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων

Σύνολο Ωρών Προγράμματος 

360

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης 

170

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης 

190

Εκπαιδευτικές Ενότητες

1. Αρχές οικονομική θεωρίας – Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων

2. Πρακτικά οικονομικά της αγοράς ακινήτων

3. Μελέτη και κατασκευή- Παθολογία Κτηρίων- οικονομικά κατασκευών

4. Σχεδιασμός Χρήση και ατέλειες Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

5. Ενέργεια, Περιβάλλον και Προστασία Φυσικών Πόρων

6. Μεσιτεία 

7. Νομοθεσία σχετικά με την ακίνητη περιουσία

8. Φορολογία σχετικά με την ακίνητη περιουσία

9. Πολιτική γης

10. Νομοθεσία σχετικά με τα στοιχεία Μ.Ε.& Ε.

11. Κυβερνητικές πολιτικές και Βιομηχανικές Επενδύσεις

12. Εκτιμήσεις ακινήτων

13. Εκτιμήσεις Μ.Ε.& Ε.

14. Ευρωπαϊκά εκτιμητικά Πρότυπα και εφαρμογές

15. Στρατηγική χρηματοδότησης ακινήτων 

16. Διαχείριση χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας

17. Αξιολόγηση επενδύσεων και Αναπτυξιακών σχεδίων

18. Επαγγελματική δεοντολογία

19. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

20. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου

21. Βασικές Εφαρμογές Η/Υ

22. Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

2. Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων

Σύνολο Ωρών Προγράμματος

360

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης 

170

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης 

190

Εκπαιδευτικές Ενότητες

1. Βασικές Οικονομικές έννοιες 

2. Στοιχεία Μικρο-Οικονομικής θεωρίας

3. Ανάλυση Κόστους- Οφέλους

4. Τεχνικές και Μέθοδοι συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση επενδύσεων 

5. Σκοπιμότητα έργου – Κατηγορίες και μέθοδοι αξιολόγησης

6. Αξιολόγηση έργων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα

7. Εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση

8. Σκοπιμότητα επένδυσης Τεχνικών Έργων ή Υπηρεσιών

9. Προβλέψεις ζήτησης – Χρήσης Τεχνικών Έργων ή Υπηρεσιών

10. Χρηματοδοτικά σχήματα επενδύσεων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα

11. Αξιολόγηση και επιμερισμός κινδύνων

12. Παραγωγή και εκμετάλλευση έργων 

13. Γενικές Αρχές και Κανόνες Δικαίου Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων 

14. Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

15. Ηλεκτρονικές διαδικασίες και Ηλεκτρονικά Μητρώα 

16. MS Project

17. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

18. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου

19. Βασικές Εφαρμογές Η/Υ

20. Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 3.Επισκευές - Αποκαταστάσεις - Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα

Σύνολο Ωρών Προγράμματος

360

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης 

170

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης 

190

Εκπαιδευτικές Ενότητες

1. Διάβρωση του οπλισμού από σκυρόδεμα – Βασικές γνώσεις ηλεκτροχημείας

2. Παθολογία σκυροδέματος

3. Εντοπισμός & Αποτίμηση της διάβρωσης του οπλισμού στο σκυρόδεμα

4. Διάβρωση οπλισμού λόγο απανθράκωσης τσιμεντοπολτού

5. Διάβρωση οπλισμού από την προσβολή χλωριόντων 

6. Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα σε περιβαλλοντικές δράσεις

7. Μέθοδοι Ελέγχων – Αποκατάστασης διάβρωσης σκυροδέματος

8. Παθολογία, μέθοδοι αξιολόγησης και μέτρα αποκατάστασης

9. Προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

10. Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων 

11. Αστική & Ποινική ευθύνη Μηχανικών

12. MS Project

13. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

14. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου

15. Βασικές Εφαρμογές Η/Υ

16. Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 4. Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας ποιότητας τροφίμων

Σύνολο Ωρών Προγράμματος

360

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης 

170

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης 

190

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 1. Βασικές Αρχές Τεχνολογίας τροφίμων
 2. Βασικές Αρχές Παραμέτρων Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
 3. Διενέργεια Ελέγχων Ασφάλειας και Ποιότητας τροφίμων
 4. Εφαρμογή Συστήματος Ασφάλειας και Ποιότητας τροφίμων
 5. Νομοθεσία και Πρότυπα Πιστοποίησης
 6. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας τροφίμων
 7. Συντονισμός ομάδας  Ασφάλειας και Ποιότητας τροφίμων
 8. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 9. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου
 10. 10.Βασικές Εφαρμογές Η/Υ
 11. 11.Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

5. Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στην κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής

Σύνολο Ωρών Προγράμματος

360

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης 

170

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης 

190

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια και επισκόπηση του Πεδίου
 2. Έννοιες της Κυβερνοασφάλειας
 3. Αρχιτεκτονικές Ασφάλειας: Βασικές Αρχές
 4. Ασφάλεια Δικτύων, Συστημάτων, Εφαρμογών και Δεδομένων
 5. Απόκριση περιστατικών
 6. Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση 
 7. Πολιτική Ασφάλειας
 8. Επίκαιρα θέματα Ασφάλειας
 9. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 10. 10. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου
 11. 11. Βασικές Εφαρμογές Η/Υ
 12. 12. Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

6. Στέλεχος προστασίας δεδομένων και ειδικός συμμόρφωσης πληροφοριακών συστημάτων στον κανονισμό - DPO

Σύνολο Ωρών Προγράμματος

360

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης 

170

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης 

190

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 1. Διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Νομικού Πλαισίου
 2. Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων – Δικαιώματα Υποκειμένου
 3. Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες
 4. Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας και μεταφορά σε τρίτες χώρες
 5. Data Protection Officer
 6. Συμμόρφωση στα Πρότυπα 
 7. Ανεξάρτητες Αρχές Επίβλεψης – Προσφυγές ευθύνης και Κυρώσεις
 8. Προετοιμασία και Ανάπτυξη συστήματος
 9. Κατάρτιση αρχείου δραστηριοτήτων
 10. 10.Ανάλυση αποκλίσεων Συστήματος
 11. 11.Σχέδιο Διορθωτικών Ενεργειών
 12. 12.Συμμόρφωση Συστήματος
 13. 13. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 14. 14. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου
 15. 15. Βασικές Εφαρμογές Η/Υ
 16. 16. Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

7. Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στα ανοικτά δεδομένα

Σύνολο Ωρών Προγράμματος

360

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης 

170

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης 

190

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων
 2. Καθορισμός Δεδομένων
 3. Οργάνωση και επικύρωση Δεδομένων
 4. Ανάλυση Δεδομένων
 5. Παρουσίαση Δεδομένων
 6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής 
 7. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 8. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου
 9. Βασικές Εφαρμογές Η/Υ
 10. 10. Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ->