Αντικείμενο της Ενέργειας 3 του Έργου, είναι η Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται µέσω ατοµικών συνεδριών. Στόχος των συνεδριών αυτών, αποτελεί η υποστήριξη των ωφελούμενων ώστε να µπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια.

Πρόκειται για συμβουλευτική της οποίας η διάρκεια διαφοροποιείται αναλόγως µε I. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων, II. τις επαγγελµατικές απαιτήσεις των ειδικοτήτων και των παραγωγικών τοµέων που άπτονται της επιχειρηματικής στόχευσης / ενδιαφέροντος, III. τον βαθµό καινοτομίας της επιχειρηματικής ιδέας.

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής παρέχονται πριν την έναρξη (pre-start) όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες coaching που παρέχονται πριν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (pre-start) έχουν στόχο να καταστήσουν τους λήπτες των σχετικών υπηρεσιών ικανούς να αποσαφηνίσουν και να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Οι   εξειδικευμένες   υπηρεσίες    pre-start    coaching   συνδέονται   µε   την Εξειδικευμένη    συμβουλευτική επιχειρηματικότητας του  Σχεδίου.

Στο Πίνακα  που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά το περιεχόμενο των 20 συνεδριών. 

Α/Α

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1

Παρουσίαση της αποτύπωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή της ΟΧΕ ΣΒΑΑ.

Παρουσίαση της καταγραφής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αξιολόγηση των αναγκών - τάσεων και προοπτικών που διαμορφώνονται Ανάλυση των ανωτέρω παραμέτρων σε σχέση με την εξαγωγική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης.

2

Παρουσίαση παραμέτρων επιλογής επιχειρηματικής δραστηριότητας ωφελουμένου και οριστικοποίηση αντικειμένου αυτής

3

Αντικείμενο εκμετάλλευσης η αυτοαπασχόλησης. Περιγραφή υπηρεσιών στις αντίστοιχες δραστηριότητες.

4

4η – 5η

Ανάλυση συγκεκριμένης αγοράς Τρέχουσα κατάσταση. Δυναμική αγοράς & εμπόδια εισόδου. Εξωτερικό περιβάλλον. Το Μάκρο – περιβάλλον PEST analysis, οικονομική και τεχνολογική διάσταση.

Το Μίκρο – περιβάλλον, ανταγωνισμός, προμηθευτές, αγοραστές.

5

Επιλογή στρατηγικής, SWOT analysis, κίνδυνοι, στόχοι στρατηγικής, άξονες υλοποίησης του σχεδίου

6

Διάρθρωση, διοίκηση, περιγραφή θέσεων εργασίας. Οργανόγραμμα

7

Υπηρεσίες. Κόστος παραγωγής.

8

Προβλέψεις πωλήσεων

9

10η – 11η

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Παραδοχές και υποθέσεις εργασίας. Πάγια. Στοιχεία λειτουργικού κόστους. Κόστος διάθεσης. Κόστος διοικητικής λειτουργίας. Ανάλυση νεκρού σημείου. Ταμειακές ροές. Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης. Στοιχεία

προβλεπομένων ισολογισμών. Αριθμοδείκτες.

10

12η

Βασικές παραδοχές και κίνδυνοι

11

13η

Έλεγχος ποιότητας

12

14η – 16η

Κατάρτιση marketing plan

13

17η

Χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης

14

18η

Κριτήρια και επιλογή τόπου εγκατάστασης

15

19η

Κριτήρια και επιλογή νομικής μορφής

16

20η

Παρουσίαση σχεδίων εσωτερικών κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος ->