1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» με κωδ .(MIS 5033816) ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει τη Δευτέρα 01/11/2021 και λήγει την Παρασκευή, 03/12/2021 και ώρα 24:00. Η προθεσμία υποβολής στο ΤΕΕ/ΤΚΜ των δικαιολογητικών από την επομένη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων και μέχρι 17/12 και ώρα 14:00. Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαθέτουν, ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στα εξής : 1. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ 2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας δήμου που περιλαμβάνονται στην περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. 3. Ατομικό σχέδιο δράσης με ημερομηνία έως 03/12/2021

1η Επανάληψη Πρόσκλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5033816)

Μετά από απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5033816,  ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των 29 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο οριστικός πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 112 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 43, οι 29 εκ των οποίων ήταν πλήρεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ         ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ           ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

Για Υποψήφιους Ωφελούμενους

Υποβολή Αίτησης Ωφελούμενου


 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί έχουν

Δικαίωμα Συμμετοχής


 

Προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής

Δείτε την πρόσκληση

 

Η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων

Διαδικασία Επιλογής