ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5033816)

Μετά από απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5033816,  ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των 29 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο οριστικός πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 112 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 43, οι 29 εκ των οποίων ήταν πλήρεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ         ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ           ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

Για Υποψήφιους Ωφελούμενους

Υποβολή Αίτησης Ωφελούμενου


 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί έχουν

Δικαίωμα Συμμετοχής


 

Προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής

Δείτε την πρόσκληση

 

Η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων

Διαδικασία Επιλογής