Παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4554 (ΦΕΚ τ.Α’130/18.07.2018) και διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ με θέμα: «Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – Νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 34 του ν.4554»:

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

    α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο    δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

    β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

    γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μελετήσετε την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ ΕΔΩ και να επικοινωνήσετε με το ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι.

 


Πώς μπορώ να εκδώσω βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικείο δήμο ή κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού, μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας:

https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/bebaiose-monimes-katoikias


Πως μπορώ να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ και να αποκτήσω κάρτα ανεργίας;

Στο μητρώο ανέργων μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών, το οποίο: α) δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα β) είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και γ) αναζητά ενεργά απασχόληση. Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΟΑΕΔ, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες. Εάν υπάρχει πρόσφατη εγγραφή στο μητρώο, οι συναλλασσόμενοι/-ες ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ. Διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η εγγραφή στο σύστημα και η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων.
Οδηγίες Εγγραφής: http://www.oaed.gr/engraphe-sta-metroa-tou-oaed

Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος θέλει να διορθώσει ή να προσθέσει στοιχεία στην αίτηση του;

Η αίτηση συμμετοχής παραμένει διαθέσιμη στον ωφελούμενο για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Εάν κάποιος ωφελούμενος επιθυμεί να επεξεργαστεί επιπλέον την αίτηση συμμετοχής του, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του στα σχετικά πεδία, καθώς και τον μοναδικό κωδικό ΚΑΥΑΣ, που του έχει αποσταλεί και να κάνει ανάκτηση αίτησης.

Ομοίως, από την αρχική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή «Δείτε την αίτηση σας».

Σημειώνεται ότι, για την επικύρωση της αλλαγής πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί εντός της αίτησης το πεδίο "επιβεβαίωση e-mail" και να γίνει αποθήκευση.

Επεξεργαστείτε την αίτηση συμμετοχής σας από εδώ

 


Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του μπορεί να τον ανακτήσει, μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησής του από εδώ

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης ωφελούμενου, πατώντας στην ένδειξη αποθήκευση, γίνεται ενεργοποίηση της αίτησης και αποστέλλεται ένας μοναδικός κωδικός ΚΑΥΑΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.

Εάν ο ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, τότε μπορεί να δηλώσει τους αριθμούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του στα σχετικά πεδία και να κάνει ανάκτηση το κωδικού ΚΑΥΑΣ, πατώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο.